Producenci
Promocje
Spodnie UTP (Urban Tactical Pants) - Polycotton Ripstop Tajga Green
Spodnie UTP (Urban Tactical Pants) - Polycotton Ripstop Tajga Green

269,00 zł

Cena regularna: 339,99 zł

Spodnie BDU - Polycotton Ripstop - Coyote
Spodnie BDU - Polycotton Ripstop - Coyote

107,40 zł

Cena regularna: 159,99 zł

Spodnie Greyman Tactical Jeans Slim - Danim Mid - Dark Blue
Spodnie Greyman Tactical Jeans Slim - Danim Mid - Dark Blue

239,00 zł

Cena regularna: 259,00 zł

Spodnie BDU - Polycotton Ripstop - US Woodland
Spodnie BDU - Polycotton Ripstop - US Woodland

107,40 zł

Cena regularna: 159,99 zł

Regulamin

 


Sklep Internetowy www.rangesolutions.pl dba o Twoje prawa, które masz nadane przez
Ustawę o Prawach Konsumenta i których nie możesz się zrzec. Jeśli zawrzesz umowę mniej
korzystną niż postanowienia ww. Ustawy, będzie ona nieważna, a w jej miejsce będą miały
zastosowanie przepisy Ustawy. Dlatego zapisami niniejszego Regulaminu nie staramy się
odebrać Ci czy ograniczyć jakichkolwiek praw konsumentów, które przysługują Ci bezwzględnie
i w sposób wiążący na mocy przepisów prawa, a wszystkie ewentualne wątpliwości będziemy
tłumaczyć na Twoją korzyść jako konsumenta. W przypadku, gdy niniejszy Regulamin okaże się
w którymkolwiek punkcie rozbieżny z ww. Ustawą, pierwszeństwo mają przepisy Ustawy i one
będą stosowane.

SPIS TREŚCI:
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY
4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI
5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY
6. REKLAMACJE
7. POZASĄDOWE ROZPATRYWANIE REKLAMACJI, DOCHODZENIE ROSZCZEŃ I DOSTĘP DO PROCEDUR
8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Sklep Internetowy o adresie www.rangesolutions.pl prowadzony jest przez
firmę Bartosz Szczęsny (dalej USŁUGODAWCA), z siedzibą w Kiełczowie (adres siedziby
firmy: ul. Orzechowa 1, 55-093 Kiełczów; adres korespondencyjny: ul. Długosza 59-75,
51-162 Wrocław), NIP: 896 141 40 95, adres e-mail: rysiek@rangesolutions.pl,
tel.: + (48) 601 333 134. Nr konta:  mBank 80 1140 2004 0000 3102 7692 3010.
1.2. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin) skierowany jest do konsumentów oraz
przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyłączeniem pkt. 9 Regulaminu
skierowanego jedynie do przedsiębiorców).
1.3. Usługodawca jest administratorem danych osobowych, które są przetwarzane w związku
z realizacją zapisów Regulaminu. Dane osobowe przetwarzane są wg polityki prywatności
opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego, w celach, w zakresie i w oparciu o zasady
tam określone. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy, kogo dane osobowe są
przetwarzane, ma prawo wglądu, aktualizacji i poprawiania ich treści.
1.4. Definicje:
a) DZIEŃ ROBOCZY – pojedynczy dzień z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych
od pracy.
b) FORMULARZ REJESTRACJI – formularz służący do utworzenia Konta w Sklepie Internetowym.

c) FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz służący do złożenie
Zamówienia, szczególnie przez wybór Produktów (dodanie ich do „koszyka”) oraz wybór
warunków Umowy Sprzedaży, m.in. dostawy i płatności.
d) KLIENT – (*) Konsument - osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub
posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych w przypadkach określonych przez
przepisy odrębne; (**) osoba prawna; (***) jednostka organizacyjna mająca zdolność prawną
nadaną przez ustawę;
- która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży z Usługodawcą.
e) KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz.
93 ze zm.).
f) KONTO – Usługa Elektroniczna, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy
posiadający indywidualną nazwę (login) i hasło nadanym przez Klienta, w którym
przechowywane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego
Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
g) PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem
Umowy Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą.
h) REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
i) SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem:
www.rangesolution.pl.
j) UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta za pośrednictwem
Sklepu Internetowego między Klientem a Usługodawcą.
k) USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną (za pośrednictwem Sklepu
Internetowego) przez Usługodawcę na rzecz Klienta.
l) USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
m) ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Formularza
Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu
z Usługodawcą.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE
2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są trzy Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz
Rejestracji oraz Formularz Zamówienia.
2.1.1. Konto – Klient możne zacząć używać Konto po wykonaniu dwóch kolejnych kroków
– (*) uzupełnieniu Formularza Rejestracji, (**) kliknięciu pola „Załóż konto”. Usługa świadczona
jest bezpłatnie przez czas nieokreślony lub do momentu usunięcia Konta przez Klienta
(rezygnacja z Konta). Rezygnację bez podania przyczyny można zgłosić mailowo na adres:
rysiek@rangesolutions.pl.
2.1.2. W Formularzu Rejestracji Klient musi podać adres mailowy, ustalić hasło dostępu oraz
zaakceptować Regulamin.

2.1.3. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia zaczyna się, gdy Klient
doda pierwszy Produkt do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie
Zamówienia wymaga od Klienta wykonania kolejnych kroków po dodaniu jednego lub więcej
Produktów do Koszyka – (*) wypełnienia Formularza Zamówienia i (**) kliknięcia pola „Potwierdź
zakup”. Do momentu potwierdzenia istnieje opcja samodzielnej zmiany wprowadzanych
danych, postępując wg komunikatów oraz informacji dostępnych na stronie Sklepu
Internetowego. W Formularzu Zamówienia konieczne jest podanie następujących danych
dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/lokalu, kod
pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego
oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób
dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku firm lub stowarzyszeń niezbędne jest
również podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Usługa świadczona jest bezpłatnie,
ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu w momencie kliknięcia pola „Potwierdź zakup”
lub jeśli Klient wcześniej opuści stronę Sklepu Internetowego.
2.2. Minimalne wymagania techniczne korzystania ze Sklepu Internetowego: (*) dowolne
urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (**) dostęp do poczty elektronicznej;
(***) dowolna przeglądarka internetowa zaktualizowana do najnowszej wersji; (****) minimalna
rozdzielczość ekranu: 1024x768; (*****) ustawienie w przeglądarce internetowej zapisu plików
Cookies oraz obsługi Javascript.
2.3. Klient może korzystać ze Sklepu Internetowego jedynie w sposób zgodny z prawem
i dobrymi obyczajami, z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności
intelektualnej Usługodawcy oraz innych osób. Klient może wprowadzać dane jedynie zgodne
ze stanem faktycznym. Usługobiorca nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
2.4. Postępowanie reklamacyjne:
2.4.1. Wszystkie reklamacje, z wyjątkiem reklamacji Produktu, (wskazanej w pkt. 6
Regulaminu) Klient może składać mailowo na adres: rysiek@rangesolutions.pl;
2.4.2. Klient w opisie reklamacji powinien podać: (*) opis przedmiotu reklamacji, a zwłaszcza
rodzaj nieprawidłowości i datę jej wystąpienia; (**) swoje żądania; oraz (***) dane kontaktowe
– umożliwi to szybkie rozpatrzenie reklamacji. Nie zastosowanie się do zaleceń z powyższego
zdania nie wpływa na skuteczność reklamacji.
2.4.3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż 14 dni
kalendarzowych od daty jej złożenia.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY
3.1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą niezbędne jest złożenie
przez Klienta Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym
wg pkt. 2.1 Regulaminu.
3.2. Ceny Produktów wyświetlane na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto
wyrażonymi w złotych polskich. Podczas składania Zamówienia Klient jest na bieżąco
informowany o łącznej cenie Produktów w Koszyku, opłatach za dostawę (w tym za transport,
dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a jeśli nie można ustalić wysokości tych
opłat – o obowiązku ich opłacenia.
3.3. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie prześle mailowo potwierdzenie jego
otrzymania, a następnie informację o przyjęciu go do realizacji na adres podany

w Zamówieniu. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje
zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą.
3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy
Sprzedaży następuje poprzez: (*) wyświetlenie Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego
oraz (**) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3. Regulaminu. Treść
Umowy Sprzedaży jest również utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu
Internetowego Usługodawcy.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI
4.1. Klientowi może dokonać płatności z tytułu Umowy Sprzedaży poprzez płatności
elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu BlueMedia.pl – możliwe
aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Czas
i koszty dostawy” oraz na stronie internetowej www.bluemedia.pl.
4.1.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są
zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu BlueMedia.pl. Obsługę płatności
elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
BlueMedia.pl – spółka Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (adres siedziby: ul. Haffnera 6,
81-717 Sopot), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem: 0000320590, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy
Gdańsk - Północ w Gdańsku, kapitał zakładowy w wysokości 2.000.000 zł w całości opłacony,
NIP: 5851351185.
4.2. Termin płatności:
4.2.1. Klient musi dokonać płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy
Sprzedaży.

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY
5.1. Dostawa Produktu do Klienta jest płatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
Opłaty za dostawę Produktu (w tym za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są podane
na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Czas i koszty dostawy”, a Klient jest o nich
na bieżąco informowany w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Klient ma do wyboru następujące sposoby dostawy Produktu: przesyłka paczkomatowa
lub przesyłka kurierska (z wyłączeniem Produktów będących usługami – pkt. 5.4 Regulaminu).
5.3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 5 Dni Roboczych (z wyłączeniem Produktów
będących usługami – pkt. 5.4 Regulaminu). Terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się
od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Usługodawcy.
5.4 Usługi są realizowane w terminie i miejscu określonym w ofercie na stronie Sklepu
Internetowego lub, jeśli termin i miejsce nie są określone, w terminie i miejscu uzgodnionym
z Usługodawcą mailowo. Klient musi we własnym zakresie i na własny koszt dotrzeć na miejsce
świadczenia usługi.

6. REKLAMACJE

6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany
Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa, zapisami Kodeksu Cywilnego.
6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad, a jeśli Produkt jest
usługą – usługę zgodną z jej opisem na stronie Sklepu Internetowego. Reklamacja może zostać
złożona przez Klienta mailowo na adres: rysiek@rangesolutions.pl.
6.3. Klient powinien podać w opisie reklamacji: (*) informacje i okoliczności dotyczące
przedmiotu reklamacji, w tym rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości; (**) żądanie sposobu
doprowadzenia Produktu do stanu zgodnego z Umową Sprzedaży lub żądanie obniżenia ceny
albo odstąpienia od Umowy Sprzedaży; oraz (***) dane kontaktowe – umożliwi to szybkie
rozpatrzenie reklamacji. Nie zastosowanie się do zaleceń z powyższego zdania nie wpływa
na skuteczność reklamacji.
6.4. Usługodawca niezwłocznie ustosunkuje się do reklamacji Klienta, lecz nie później niż 14
dni kalendarzowych od dnia jej wpłynięcia. Brak ustosunkowania się Usługodawcy w powyższym
terminie oznacza, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.
6.5. Jeśli do ustosunkowania się przez Usługodawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania
uprawnień Klienta wynikających z rękojmi konieczne będzie dostarczenie Produktu
do Usługodawcy, Klient zostanie poproszony o przesłanie Produktu na koszt Usługodawcy na
adres ul. Długosza 59-75, 51-162 Wrocław. Jeśli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj
Produktu lub sposób jego montażu, dostarczenie Produktu byłoby niemożliwe lub nadmiernie
utrudnione, Klient zostanie poproszony o udostępnienie Produktu Usługodawcy
lub wyznaczonym przez niego osobom trzecim w uzgodnionym terminie w miejscu, w którym
Produkt się znajduje.
6.6. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 6.5 Regulaminu nie wpływa na bieg
terminu na ustosunkowanie się Usługodawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 6.4
Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta do żądania od Usługodawcy demontażu wadliwego
Produktu i ponownego montażu Produktu wolnego od wad lub usunięcia wady, o którym mowa
w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

7. POZASĄDOWE ROZPATRYWANIE REKLAMACJI, DOCHODZENIE
ROSZCZEŃ I DOSTĘP DO PROCEDUR
7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego
konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz
zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych
powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań
statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej
oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
8.1. Jeśli Konsument zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić w terminie 30 dni
kalendarzowych bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyłączeniem kosztów
określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczające jest przesłanie

oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone
mailowo na adres: rysiek@rangesolutions.pl.
8.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się w Ustawie o Prawach
Konsumenta (załącznik nr 2). Konsument nie ma obowiązku skorzystania ze wzoru formularza.
8.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy liczy się:
8.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Usługodawca wydaje Produkt przenosząc jego własność
(np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną
przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (*) obejmuje kilka
Produktów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie
ostatniego Produktu, partii lub części albo (**) polega na regularnym dostarczaniu Produktów
przez czas określony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
8.3.2. dla umów innych niż wymienione w punkcie 8.3.1 – od dnia zawarcia umowy.
8.4. Jeśli Klient odstąpi od umowy zawartej na odległość, umowę traktuje się jako niezawartą.
8.5. Usługodawca musi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia wpłynięcia oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, oddać Konsumentowi
płatności wynikające z umowy, w tym koszty dostawy Produktu (z wyłączeniem dodatkowych
kosztów wynikających z wyboru przez Klienta innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy
dostępny w Sklepie Internetowym). Jeżeli Usługodawca nie odbiera samodzielnie Produktu
od Konsumenta, może zamrozić zwrot płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem.
8.6. Konsument musi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
odstąpienia od umowy, zwrócić Produkt Usługodawcy lub osobie przez niego upoważnionej,
chyba że Usługodawca chce sam odebrać Produkt. Do zachowania terminu wystarczające jest
odesłanie Produktu przed jego upływem. Produkty należy zwracać na adres: ul. Długosza 59-75,
51-162 Wrocław.
8.7. Konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości Produktu wynikające
z korzystania z niego w sposób wykraczający poza niezbędny do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania Produktu.
8.8. Koszty związane z odstąpieniem od umowy, które Konsument musi ponieść:
8.8.1. Jeśli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób
dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu
poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
8.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi
w odniesieniu do umowy:
a) o świadczenie usług, jeśli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po zakończeniu
usługi straci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, których
Usługodawca nie kontroluje, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia
od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wytworzony według
wytycznych Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt szybko psujący się lub mający krótki termin
przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym
opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają trwale połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, w cenie ustalonej przy zawarciu
Umowy Sprzedaży, których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których
wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Usługodawca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania
pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te,
których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne
niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje
konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu
rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami
rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres
świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych, nie zapisanych na nośniku materialnym, jeśli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa
odstąpienia od umowy.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
9.1. Punkt 9 Regulaminu dotyczą wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami.
9.2. Usługodawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem w terminie 30 dni
kalendarzowych od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny i nie rodzi to po stronie Klienta
żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
9.3. Usługodawca może ograniczyć dostępne sposoby płatności oraz wymagać przedpłaty
w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu
zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4. Z chwilą wydania przez Usługodawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie
będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo
przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Usługodawca w takim wypadku nie ponosi
odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go
do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
9.5. W razie przesłania Produktu za pośrednictwem przewoźnika Klient musi zbadać przesyłkę
w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie
przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich
czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
9.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi
za Produkt wobec Klienta zostaje wyłączona.
9.7. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem
natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego
oświadczenia.
9.8. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Klienta bez względu na jej podstawę
prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również
za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu
Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych).
Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta tylko za typowe szkody
przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu
utraconych korzyści.
9.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Klientem zostają poddane sądowi
właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. Sklep Internetowy zawiera umowy w języku polskim.
10.2. Zmiana Regulaminu:
10.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu z ważnych
przyczyn jak: zmiany przepisów prawa czy zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie,
w którym wpływają one na realizację zapisów Regulaminu.
10.2.2. Jeśli na podstawie Regulaminu zawierane są umowy o charakterze ciągłym
(np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto), zmieniony regulamin wiąże Klienta, ale tylko
jeśli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego - Klient
został prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia powiadomienia. Jeśli zmiana Regulaminu wprowadza jakiekolwiek
nowe opłaty lub podwyższenie obecnych, Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
10.2.3. Jeśli na podstawie Regulaminu zawierane są umowy o charakterze innym niż umowy
ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw
Konsumentów nabytych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w tym nie będą miały
wpływu na już złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy
Sprzedaży.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy

o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204
ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi
konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r.
(Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141,
poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami
będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
(Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego
prawa.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl